نام پروژه: ساختمان اداری انبارها و سفارشات میدوک

  • کاربری: ساختمان اصلی نیروهای ستادی و عملیاتی انبارها و سفارشات میدوک
  • متراژ: 2,630 مترمربع
  • لزوم اجرا: حفظ یکپارچگی، افزایش سرعت، نظارت مؤثر و مستمر بر کلیه فعالیت‌های انبارها
  • آخرین وضعیت: طراحی ساختمان در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته و جهت اجرا به پروژه مربوطه سپرده شده است.