نام پروژه: انبار گلوله

  • کاربری: ایجاد فضای انبارش مناسب گلوله‌های آسیاب‌ها
  • متراژ: 530 مترمربع
  • لزوم اجرا: جداسازی گلوله‌های مختلف و ایجاد زمینه دپو و بارگیری آسان گلوله‌ها
  • آخرین وضعیت: طراحی انبار گلوله در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.