نام پروژه: طراحي و مهندسي و مديريت اجرايي تأسيسات زير زميني در ناحيه کارخانه آهک مجتمع مس سرچشمه

  • خلاصه پروژه: مطالعه و يافتن موانع زيرزميني موجود از قبيل خطوط لوله آب، فاضلاب، سوخت، هواي فشرده و کابل‌هاي برقي، طراحي و مهندسي چگونگي رفع آنها و مديريت بر عمليات اجرايي مربوط به تغيير مسير اين موانع در کارخانه آهک مجتمع مس سرچشمه.