نام پروژه: ارائه طرح اصلاحات ناحيه واگن برگردان و جرثقيل تعميراتي مربوط به آن

  • کارفرما: شرکت منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس
  • دوره اجرا: 7 ماه (سال 1389)
  • خلاصه پروژه: در اين پروژه مطالعه کليه عمليات اجرايي قابل انجام و تهيه طرح ناحيه واگن برگردان جنوبي و جرثقيل تعميراتي مربوط به آن در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس صورت گرفته است. علت انجام تعميرات در اين بخش از منطقه ويژه، مشکلات بوجود آمده در فونداسيون واگن برگردان و ريل‌هاي مربوط و فرسودگي مجموعه آن بوده است.