نام پروژه: گیت حفاظتی دروازه شمالی

  • کاربری:ساختمان حراستی دروازه جدید در شمال مجتمع خاتون آباد از طریق جاده ی مهمان سراهای آبرسانی
  • متراژ:175 متر
  • لزوم اجرا: کنترل ورود و خروج ماشین های سنگین
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.