نام پروژه: تعمیرگاه مکانیک خاتون‌آباد

  • کاربری: ایجاد فضای اداری بیشتر برای پرسنل تعمیرگاه
  • متراژ: 920 مترمربع
  • لزوم اجرا: افزایش فضای اداری، ایجاد فضای کاری مناسب و افزایش راندمان پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.