نام پروژه: ساختمان واحد مهندسی

  • کاربری: فضای اداری برای پرسنل اداره طراحی و مشاور
  • متراژ:1170 مترمربع
  • لزوم اجرا: تامین فضای مورد نیاز جهت استقرار پرسنل مشاور،کتابخانه مرکزی و پرسنل اداره طراحی
  • آخرین وضعیت: اتمام یافته