نام پروژه: کارگاه ساخت مهندسی و نظارت

  • کاربری: رفع کمبود فضای اداری موجود پرسنل کارگاه ساخت نظارت و مهندسی خاتون آباد
  • متراژ: 1200 مترمربع
  • لزوم اجرا: تامین فضای اداری جهت پرسنل کارگاه ساخت نظارت و مهندسی
  • آخرین وضعیت: در حال انجام