نام پروژه: ساختمان اداری بازرسی فنی

  • کاربری: ایجاد فضای اداری مناسب برای پرسنل بازرسی فنی
  • متراژ: 378 مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد فضای کاری مناسب و افزایش راندمان پرسنل
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.