نام پروژه: روشنایی بلوار شهدای گمنام خاتون آباد

  • کاربری: خیابان محل تردد ماشین ها و اشخاص
  • لزوم اجرا: اصلاح سیستم روشنایی به علت فرسودگی و طراحی روشنایی برای قسمتهای جدید
  • آخرین وضعیت: فعالیت های تعریف شده به شکل کامل انجام شده و مدارک ارسال شده است.