رسالت ما

     زنـدگی ما در جهانی پیچیـده در جـریان است که بـدون بـرخورداری از سـلاح عقلانـیت، علـم و تـفکر نمی‌­توان بر معضلات روزافـزون آن فائق آمـد. پیچیـدگی مـشخصه­‌ی ویـژه‌­ی رفتاری یک نظام یا مدل است که اجـزایش به طرق مختلف با یک­دیـر در تـعامل‌­اند، بدین‌معنا که هـیچ آمـوزه­‌ی عقلانیِ والاتـری وجود ندارد که بشود بـنابرآن تعریفی سـرراست از تعامـلات گوناگون درون آن ارائـه کـرد.

     با وجود رقـابت فـشـرده و تغییرات روزافزون ملی و بین‌­الـمللی، انجام پـروژه‌­های بزرگ با پیچیدگی‌­هایی پـیش­‌بینی­‌ناشده و بی­‌سـابقه روبه‌­رو است که غلبـه بر آن‌ها مستلزم خلاقیت، تبحّر، دانش و مهارت لازم برای همکاری گروهی است، مـوضوعی که با بهـره­‌جویی از تـکنولوژی‌­های مـدیریتی نـوین میسّر می­‌گردد. از این‌­روی، ما با تلاشی خارق­‌العاده و مـثال­‌زدنی می­‌کـوشیم بهتریـن و مـستعدترین افـراد را در زمـینه­‌های تخصصی­‌مان جذب کنیـم و آن‌ها را، در راسـتای فـردایی بهتـر، آمـوزش و ارتـقاء دهیـم.

     ما تلاش می‌­کنیم، در عین فروتنی، مبتنی بر انسجامی اخلاقی و ذهنی، حرفه‌­ای عمل کنیم. ما با رعایت والاترین آموزه‌­های اخلاقی، به قـول­‌مان عمـل می­‌کـنیم، دیگران را محتـرم می­‌شمـریم، از هـمکاران­‌مان حمـایت می­‌کـنیم و تـفاوت­‌ها را به­‌رسـمیت می­‌شـناسیم. ما تـجربه‌­ی پیش­‌کسـوتان و آموختـه­‌های بشری را چراغ راه‌­مان کرده و با آغوشی باز به استقبال نظرات نوآورانه­‌ی اعضای جـوان­‌مان می­‌رویـم و انرژی بی­‌کران­شان را بـرای انـجام کارهایی ستـرگ و عظیـم به‌­کار می‌بـندیم.