احسـان یوسـفی

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان- ﺳﺎزه-داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
 • کارشناسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان-داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
 • دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮏ-دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • مدیر دیسیپلین سازه و سیویل پروژه­‌های خدمات طراحی مجتمع مس شهربابک، استادیوم‌های ورزشی کرمان، رفسنجان و شهربابک، کارخانه آهک اهر و غیره کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران – از 01/1399 تاکنون
 • مشارکت کیان معدن پارس و سازه­‌پردازی ایران:
 • ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ ﺳﯿﻮﯾﻞ، ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري پروژه­‌ی کارخانه‌­ی تغلیظ مس درآلو کرمان – کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران – از 08/1394 تا 11/1398
 • مهندسان مشاور سانو:
 • مهندس محاسب سازه – از 12/1389 تا 07/1394 در پروژه‌­های:
 • کارخانه­‌ی گندله ­سازی فولاد بوتیا – کارفرما: شرکت معیارصنعت خاورمیانه
 • ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ­‌ی ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺎزﻧﺪران – کارفرما: مجتمع سیمان مازندران
 • مجتمع اداري و ﺗﺠﺎري ﺳﭙﺎد خراسان – کارفرما: ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎددﺷﺖ ﺧﺮاﺳﺎن
 • ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾش‌­هاي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان – کارفرما: وزارت مسکن و شهرسازی
 • ﺑﺎغ ﻣﻮزه­‌ی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي – کارفرما: بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران
 • ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ – کارفرما: شرکت بهره‌­برداری راه ­آهن شهری تهران و حومه

مهارت­‌های حرفه­‌ای و دوره‌های آموزشی:

 • اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ­ی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ 1 رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان- ﻋﻤﺮان ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت – 09/1398
 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • Yousefi, E., and Bakhshi, A., “Effect of Stiffening in Behavior of Steel Plate Shear Walls,”8th International Congress on Civil Engineering, Civil & Environmental Eng. Dept. School of Engineering, Shiraz University, May 11-13, 2009.
 • دوره‌ی تخصصی تربیت مدرسین و مربیان کارآفرینی به ­ویژه در گرایش صنعت و علوم پایه‌ی مؤسسه‌­ی کار و تأمین اجتماعی و شرکت کارآفرینی شریف – از 10/1389 تا 03/1390
 • ﺗﻬﯿﻪ­ی دﻓﺘﺮﭼﻪ‌­ی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه­ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ETABS,SAFE دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮي، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان – از 03/1385 تا 02/1386
 • دوره‌ی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزه­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم­ اﻓﺰار ANSYS داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ – از 09/1385 تا 03/1386
 • دوره‌ی آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزه­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم­ اﻓﺰار ABAQUS داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ – از 09/1386 تا 02/1387
 • دوره‌ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺎوم­ﺳﺎزي ﺳﺎزه­ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 356 FEMA دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮي، ﺟﻬﺎد دانشگاهی دانشگاه تهران – از 11/1387 تا 08/1388
 • ﮐﺎرﮔﺎه روش‌­های ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻘﺎوم­ﺳﺎزي، ﺗﺤﻠﯿﻞ­ﻫﺎي ﻋﺪدي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎزه­ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ -09/1387
 • دوره­‌ی ﮐﺎرﺑﺮدي- ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺻﻮل و ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎزه­ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ دﮐﺘﺮ ﺗﺪﯾﻦ، ﻣؤﺳﺴﻪ­ی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ­ی ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ – 10/1387
 • دوره‌ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺮم ­اﻓﺰار MATLAB ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان- از 08/1385 تا 10/1385
 • ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻮﺷ‌‌‌‌‌‌ﮑﺎري در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ-02 /1383
 • ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ-01 /1383