بـه کـارشناسان مـا ایـمیل بـزنید …

 

توجـه داشـته باشـید

بـرنامه‌های شـغلی از طـریق این بـخش مـورد پـردازش قـرار نمی‌گـیرند،بـرای ایـن
مـنظور از قسمت اخـتصاصی مـشاغل در وب سـایت اسـتفاده کـنید

          ایـران، تـهران، پاسـداران، بهارسـتان‌۹، پـلاک‌۵۷۰، طـبقه‌۴، واحـد۲۴

         9 – 47 54 57 22 21 98+

         41  30  59  22  21  98+

        i  n  f  o  @  a  n  i  n  h  o  l  d  i  n  g  .  c  o  m