ما گـروهی هستیم متشکل از کارآفرینان، مهنـدسان، طرّاحان، سیاست‌گذاران مدیریتی، کارشناسان مالی، مـدرسان، پژوهش‌گران و معماران. جملگی با باور به یک سری ارزش‌های مـشترک که تأثیـری مستقیم بر عملکردمان دارد در راستای پاس‌داشت ارزش‌های انسانی و خلق ارزش افـزوده‌ی بیشتـر برای ذی‌نفعان قدم بر می‌داریم. ما همان‌طور زندگی می‌کنیم که فکر می‌کنیم و امیدواریم تغییر را در جهان پیرامون‌مان به گونه‌ای رقم زنیم که نیـازها و خواستـه‌های بیان‌نشده‌ی مـشتریان‌مان را برآورده سـازد. مـجموعه‌ی شـرکت‌های آنین خدمات خـود را با استانداردهایی جهانی ارائه می‌کنـد و خود را متعهـد می‌دانـد که آثاری مثبت از خود به یادگـار بـگذارد.

     ما در مـجموعه شـرکت‌های آنیـن دیگران را تکریـم می‌کنیـم، به تعهـدات و قـول‌هایی که داده‌ایـم پای‌بندیـم، و هـدف غایی‌مان چیـزی جز رضایت کاربـر، مشتـری و کارفـرما نیست. برای ما ارزش یعنی در خدمت انسان بودن و خلق خدمـات و محصـولاتی با دوام، پایـدار و انسان محور. ما بر این باوریـم که ارزش‌هـای اعتقـادی‌مان می‌بایـد نه صـرفاً در باور بلکـه در رفتارمان مـتبلور شده باشد. ما، در کنار فعالیت اقتصـادی، تعهد خود را در این می‌دانیم که در ساختن یک جامعه‌ی پویا و پیشرفته مشارکت داشته باشیم و با رویـکردی انسان محور و فهمی عمیق از واقعیت‌ها به حل مـشکلات مبادرت ورزیده و نیـازهای به بیان درنیامده را بـرآورده سازیم. ما، مجهز به دسته‌ای از مهارت‌های مهم، تجربیات گران‌بهای خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم. ما جمعی هستیم متشکل از افراد حرفه‌ای که خود را وقفِ بهبود اجتماع پیرامون خود کرده‌ایم.