خانه  >  درباره ما   مچموعه آنین 

Room

     ما گـروهی هستیم مـتشکل از کارآفـرینان، مهنـدسان، طـرّاحان، سیاست‌گـذاران مـدیریتی، کارشـناسان مـالی، مـدرسان، پژوهش‌گران و معماران. جملگی با باور به یک سری ارزش‌های مشترک که تأثیری مستقیم بر عملکردمان دارد در راستای پاس‌داشت ارزش‌های انسانی و خلق ارزش افزوده‌ی بیشتـر برای ذی‌نفعان قدم بر می‌داریم. ما همان‌طور زندگی می‌کنیم که فکـر می‌کنیـم و امـیدواریم تغییـر را در جهـان پیرامون‌مـان به گـونه‌ای رقم زنیم که نیـازها و خواسته‌های بیان‌نشده‌ی مشتریان‌مان را برآورده سـازد. مـجموعه‌ی شـرکت‌های آنین خدمات خـود را با استانداردهایی جهانی ارائـه می‌کنـد و خود را متعهـد می‌دانـد که آثاری مثبت از خود به یادگـار بـگذارد.

     ما در مـجموعه شـرکت‌های آنیـن دیگران را تکـریم می‌کنیـم، به تعهـدات و قـول‌هایی که داده‌ایـم پای‌بندیـم، و هـدف غایی‌مان چیـزی جز رضایت کاربـر، مشتـری و کارفـرما نیست. برای ما ارزش یعنی در خدمت انسان بودن و خلق خدمـات و محصـولاتی با دوام، پایـدار و انسان محور. ما بر این باوریـم که ارزش‌هـای اعتقـادی‌مان می‌بایـد نه صـرفاً در باور بلکـه در رفتارمان مـتبلور شده باشد. ما، در کنار فعالیت اقتصـادی، تعهد خود را در این می‌دانیم که در ساختن یک جامعه‌ی پویا و پیشرفته مشارکت داشته باشیم و با رویـکردی انسان محور و فهمی عمیق از واقعیت‌ها به حل مـشکلات مبادرت ورزیده و نیـازهای به بیان درنیامده را بـرآورده سازیم. ما، مجهز به دسته‌ای از مهارت‌های مهم، تجربیات گران‌بهای خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم. ما جمعی هستیم متشکل از افراد حرفه‌ای که خود را وقفِ بهبود اجتماع پیرامون خود کرده‌ایم.